ข่าวประชาสัมพันธ์ บริการการศึกษา

ปฏิทินการศึกษา ภาค 2 /2562

ปฏิทินการศึกษา ภาค 2/2562

              1 กันยายน – 6 ตุลาคม      รับสมัครนักศึกษาใหม่ /                                                                                             ลงทะเบียนนักศึกษาปัจจุบัน

              1 กันยายน                     วันเปิดภาคการศึกษา

              24-30 พฤศจิกายน           สัปดาห์รับข้อสอบ

              1-9 ธันวาคม                   สัปดาห์การส่งข้อสอบ

              30 มกราคม 2563            ประกาศผลสอบ