วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมาย

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นสถาบันการศึกษาระดับโลกที่ให้โอกาสทางการศึกษาพระพุทธศาสนาอย่างเป็นระบบแก่ผู้สนใจพระพุทธศาสนาทั่วโลก โดยข้ามพ้นข้อจำกัดด้านภูมิศาสตร์ ภาษา และหน้าที่การงานของผู้เรียน

พันธกิจ (Mission)

ให้บัณฑิตได้ศึกษาคำสอนในพระพุทธศาสนาทั้งปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ เป็นศาสตร์แห่งความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เพื่อให้ผู้เรียนมีหลักในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้อง
นำความสุข ความสำเร็จมาสู่ชีวิตทั้งชาตินี้ ชาติหน้า จนถึงที่สุดแห่งธรรม

จุดมุ่งหมาย (Goals)

1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรม
2. เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้ทางพุทธศาสตร์ไปปฏิบัติจริงในชีวิตประจำวัน และสร้างความสุขให้แก่ตนเองและบุคคลอื่นได้ตลอดชีวิต
3. เพื่อสร้างนักศึกษาให้เป็นผู้นำและต้นแบบทางศีลธรรมแก่สังคม