การจัดการศึกษา

1. ระบบการศึกษา
มหาวิทยาลัย จัดการศึกษาโดยใช้ระบบการศึกษาทางไกล มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถใช้เวลาศึกษาอย่างอิสระได้ด้วยตนเอง
ไม่ต้องเข้าชั้นเรียนตามปกติ ซึ่งได้จัดสาระสำคัญของหลักสูตรเป็นชุดวิชาที่บูรณาการองค์ความรู้และประสบการณ์ต่างๆ
ที่มีความสัมพันธ์กันเข้าไว้ด้วยกันเป็นชุดวิชา แต่ละชุดวิชามีค่า 5 หน่วยกิต
2. ภาคการศึกษา
ใช้ระบบทวิภาค ประกอบด้วย
ภาคการศึกษาที่ 1  ตั้งแต่เดือนมกราคม – พฤษภาคม
ภาคฤดูร้อน        ตั้งแต่ เดือนมิถุนายน – สิงหาคม
ภาคการศึกษาที่ 2 ตั้งแต่เดือนกันยายน – ธันวาคม
3. วิธีการศึกษา 
ศึกษาจากสื่อหลักที่มหาวิทยาลัยมอบให้ในวันลงทะเบียนเรียน  สื่อเสริม แหล่งค้นคว้าอื่นๆ ตามข้อกำหนดของชุดวิชา
และเข้าร่วมกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ รายละเอียดดังนี้
3.1  ควรใช้เวลาศึกษาเนื้อหาในแต่ละชุดวิชา อย่างน้อยวันละ 1 ชั่วโมง และควรศึกษาให้จบบท ภายใน 1 สัปดาห์
3.2  เมื่อศึกษาเนื้อหาในแต่ละบทแล้ว นำมาใช้ในการทำแบบฝึกปฏิบัติประกอบชุดวิชา หมั่นทบทวนความรู้ที่ได้รับอย่าง
สม่ำเสมอ และนำไปปฏิบัติจริงในชีวิตประจำวัน กระทั่งก่อเกิดเป็นอุปนิสัยเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์การศึกษาอย่างแท้จริง
4. สื่อการศึกษา
มหาวิทยาลัยถ่ายทอดเนื้อหาสาระการศึกษาหลากหลายรูปแบบ ตามความเหมาะสมของแต่ละชุดวิชา เพื่อให้ผู้เรียน
สามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง ดังนี้

4.1 สื่อหลัก ได้แก่ ตำราประจำชุดวิชา ซึ่งมีทั้งส่วนแนะนำ ขอบข่าย วัตถุประสงค์และวิธีศึกษา แผนการศึกษา
เนื้อหาสาระ เกณฑ์การวัดและประเมินผล, แบบฝึกปฏิบัติและสมุดกิจกรรมเพื่อให้ผู้เรียนฝึกทำกิจกรรมที่กำหนดให้
และส่งกลับ เพื่อใช้ในการวัดและประเมินผล, การเรียนการสอนออนไลน์  เป็นการจัดการเรียนการสอนแบบปฏิสัมพันธ์
บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ได้แก่ การปฐมนิเทศชุดวิชา รายละเอียดชุดวิชา ปฏิทินการศึกษา การมอบหมายงาน การตรวจ
กิจกรรมและข้อมูลย้อนกลับ

4.2 สื่อเสริม เป็นสื่อที่ผู้เรียนศึกษาเนื้อหาสาระเพิ่มเติมนอกเหนือจากสื่อหลัก ประกอบด้วย สื่อสิ่งพิมพ์ เช่น พระไตรปิฎก
หนังสืออ้างอิงต่างๆ เอกสารทางวิชาการ วารสารทางวิชาการ เป็นต้น การศึกษาผ่านระบบ Social Network เช่น
Facebook, Line, Youtube และสื่อโสตทัศน์อื่นๆ

4.3 กิจกรรมปฏิสัมพันธ์  เป็นกิจกรรมที่ช่วยเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและพัฒนาทักษะต่างๆ ในส่วนที่ไม่สามารถ
ถ่ายทอดได้อย่างสมบูรณ์ผ่านสื่ออื่นๆ ทั้งนี้เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น สร้างประสบการณ์และเสริมสร้างความเข้าใจ
อันดีระหว่างนักศึกษาด้วยกัน นักศึกษาและคณาจารย์ ในการแนะแนว ตอบปัญหาเกี่ยวกับการเรียนการสอน ปรึกษา
การทำรายงาน ซึ่งกิจกรรมปฏิสัมพันธ์มีหลายรูปแบบ เช่น การปฐมนิเทศ ธรรมปฏิบัติ กิจกรรมตามรอยเส้นทางพระพุทธองค์
กิจกรรมตามรอยเส้นทางมหาปูชนียาจารย์ และการสัมมนาเสริมประจำชุดวิชา

5. การวัดผลการศึกษา
แบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ 
Honor(H) คือ ยอดเยี่ยม
Satisfactory(S) คือ ผ่าน
Unsatisfactory(U) คือ ไม่ผ่าน

6. การวัดระดับความรู้องค์รวม
เป็นการวัดและประเมินผลความรู้ของนักศึกษาในขั้นตอนสุดท้าย โดยแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ ได้แก่ การทดสอบ
และการสัมมนา โดยนักศึกษาสามารถเลือกรูปแบบการวัดระดับความรู้องค์รวมได้ครั้งละหนึ่งรูปแบบ