การรับบุคคลเข้าศึกษา

 มหาวิทยาลัยเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปและพระภิกษุสามเณร โดยมิได้จำกัดเชื้อชาติ ศาสนาและพื้นฐานความรู้

ซึ่งการรับสมัครนี้เป็นไปตามระเบียบการรับสมัครนักศึกษาตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยธรรมกาย แคลิฟอร์เนีย

ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2546 โดยมีข้อกำหนดดังนี้

1) ผู้สมัครต้องลงทะเบียน และชำระค่าธรรมเนียมตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด

2) ผู้สมัครต้องเป็นผู้ยินยอมปฏิบัติตามระเบียบ คำสั่ง และประกาศต่างๆ ของมหาวิทยาลัย

3) เอกสารการสมัครเข้าเป็นนักศึกษา ต้องนำมายื่นในวันสมัครเรียน ลงลายมือชื่อให้เรียบร้อยก่อนนำมายื่น

และถ้าปรากฏในภายหลังว่าข้อมูลที่แจ้งแก่มหาวิทยาลัยเป็นเท็จ นักศึกษาผู้นั้นจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา

เข้าศึกษาตามช่วงเวลาดังต่อไปนี้

ภาคการศึกษาที่ 1

ภาคฤดูร้อน ภาคการศึกษาที่ 2
1-31 มกราคม 1-31 พฤษภาคม

1-31 สิงหาคม