คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา

หลักสูตรสัมฤทธิบัตร

1) บุคคลทั่วไป

2) มีอายุครบ 16 ปีบริบูรณ์ในวันเปิดภาคการศึกษา


ระดับปริญญาตรี

1) สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า จากโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
หรือโรงเรียนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการของแต่ละประเทศ  (ในกรณีของพระภิกษุสามเณร สามารถใช้วุฒิเปรียญธรรม 3 ประโยค (ปธ.3) ขึ้นไป)

หมายเหตุ หากยังไม่สำเร็จการศึกษาตามคุณสมบัติข้อ 1 (ระดับ ม.6) ท่านสามารถเรียนหลักสูตร Pre Degree
เพื่อปรับพื้นฐานความรู้ก่อนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีได้

2) มีอายุครบ 18 ปีบริบูรณ์ในวันเปิดภาคการศึกษา


หลักสูตร Pre Degree

1) มีความประสงค์จะศึกษาต่อในหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต แต่ยังไม่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

2) มีอายุครบ 16 ปีบริบูรณ์ในวันเปิดภาคการศึกษา