ค่าธรรมเนียมการศึกษา

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร ประมาณ 31,900 บาท ซึ่งคำนวณจากค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าหน่วยกิต
โดยใช้หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต ภาคภาษาไทย จำนวน 28 ชุดวิชา เป็นฐานในการคำนวณ รายละเอียด ดังต่อไปนี้

1) ค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าปฐมนิเทศ        1,100   บาท

2) ค่าหน่วยกิต คิดอัตราดังนี้

ภาคภาษาไทย  ชุดวิชาละ               1,100   บาท

ภาคภาษาอังกฤษ  ชุดวิชาละ          1,700   บาท

ภาคภาษาจีน  ชุดวิชาละ                  1,300   บาท

หมายเหตุ อัตรานี้รวมค่าสื่อการเรียน และค่าจัดส่งในประเทศไทยแล้ว

สำหรับนักศึกษาที่อยู่ต่างประเทศ มหาวิทยาลัยเรียกเก็บค่าจัดส่งสื่อการศึกษาเป็นชุดวิชา ตามภูมิภาคที่ท่านอาศัยอยู่
ใช้อัตราดังต่อไปนี้

โซนทวีปเอเชีย          ชุดวิชาละ       500       บาท

โซนทวีปโอเชียเนีย    ชุดวิชาละ      700       บาท

โซนทวีปยุโรป           ชุดวิชาละ       900       บาท

โซนทวีปอเมริกา        ชุดวิชาละ       900       บาท