พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาพุทธศาสตร์

 มหาวิทยาลัยนำเสนอหลักสูตรพุทธศาสตร์สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสทางการศึกษาพระพุทธศาสนาทั้งภาคทฤษฎีและฝึกปฏิบัติ ควบคู่กับการดำเนินชีวิตประจำวัน

1.ชื่อหลักสูตร หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาพุทธศาสตร์ 

(Bachelor of Buddhism Program in Buddhist Studies)

 

2.ชื่อปริญญา พุทธศาสตรบัณฑิต (พุทธศาสตร์)

[Bachelor of Buddhism (Buddhist Studies)]
พธ.บ. (พุทธศาสตร์)  [B.B. (Buddhist Studies)]

 

3.คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

3.1 สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า (สำหรับพระภิกษุสามเณร สามารถใช้วุฒิเปรียญธรรม 3 ประโยค (ปธ.3) ขึ้นไปได้)

3.3 มีอายุครบ 18 ปีบริบูรณ์ ในวันเปิดภาคการศึกษา

 

4.การสำเร็จการศึกษา

      ผ่านการวัดและประเมินผลทั้ง 28 ชุดวิชา และผ่านการวัดระดับความรู้องค์รวม

 

5.โครงสร้างหลักสูตร

    จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 140 หน่วยกิต แบ่งได้ดังต่อไปนี้

ชุดวิชาบังคับ

75   หน่วยกิต

ชุดวิชาเลือก

65   หน่วยกิต

การวัดระดับความรู้องค์รวม

เลือกสอบ หรือ สัมมนา

รวม

140   หน่วยกิต

รายละเอียดชุดวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร (รอปรับปรุุง)

ตัวอย่างแผนการศึกษา หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาพุทธศาสตร์