พุทธศาสตร์บัณฑิต สาขาศาสนฑูต

  1. ชื่อหลักสูตร

1.1 ชื่อภาษาไทย                     หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาศาสนทูต

1.2 ชื่อภาษาอังกฤษ                Bachelor of Buddhism Program in Buddhist Diplomacy

 

  1. ชื่อปริญญา

2.1 ชื่อเต็มภาษาไทย               พุทธศาสตรบัณฑิต (ศาสนทูต)

2.2 ชื่อย่อภาษาไทย                 พธ.บ. (ศาสนทูต)

2.3 ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ          Bachelor of Buddhism (Buddhist Diplomacy)

2.4 ชื่อย่อภาษาอังกฤษ            B.B. (Buddhist Diplomacy)

 

  1. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

3.1 สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า (กรณีผู้สมัครเป็นพระภิกษุสามเณร สามารถใช้วุฒิเปรียญธรรม 3 ประโยค (ปธ.3) ขึ้นไป)

3.2 มีอายุครบ 18 ปีบริบูรณ์ในวันเปิดภาคการศึกษา

 

  1. การสำเร็จการศึกษา

      ผ่านการวัดและประเมินผลทั้ง 28 ชุดวิชา และผ่านการวัดระดับความรู้องค์รวม

 

  1. โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 140 หน่วยกิต แบ่งได้ดังต่อไปนี้

ชุดวิชาบังคับ 75   หน่วยกิต
ชุดวิชาเลือก 65   หน่วยกิต
การสัมมนาวัดระดับความรู้องค์รวม
รวม 140   หน่วยกิต

[supsystic-tables id=6 ]

 

ตัวอย่างแผนการศึกษา หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาศาสนฑูต