สัมฤทธิบัตร

  1. ชื่อหลักสูตร

1.1 ชื่อภาษาไทย          หลักสูตรสัมฤทธิบัตร

1.2 ชื่อภาษาอังกฤษ     Certificate of Buddhism Program

 

  1. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางพระพุทธศาสตร์ไปสู่ประชาชนทั่วไปโดยไม่จำกัดวุฒิการศึกษา  ซึ่งเปิดการเรียนการสอนโดยใช้ชุดวิชาในหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรเตรียมพุทธศาสตร์กว่า 30 ชุดวิชา นักศึกษาเลือกเรียนได้ครั้งละ 1-2 ชุดวิชา เมื่อสอบผ่านชุดวิชาใดแล้วจะได้รับสัมฤทธิบัตรรับรองความรู้ และสามารถโอนชุดวิชาเข้าไปสู่หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิตได้  อีกทั้งเป็นการรองรับนักเรียนที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษา ได้สะสมชุดวิชาไว้เทียบโอนได้เช่นกัน เป็นการเพิ่มโอกาสการศึกษาด้านพุทธศาสตร์ตั้งแต่เยาว์วัย

นอกจากนี้ สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน สร้างความสุขให้ตนเองและบุคคลรอบข้าง เป็นผู้นำด้านศีลธรรม สร้างเครือข่ายคนดีและสังคมในอุดมคติอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบทั้งต่อตนเอง สังคมและประเทศชาติ

 

  1. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

มีอายุครบ 16 ปีบริบูรณ์ในวันเปิดภาคการศึกษา

 

  1. การสำเร็จการศึกษา

ผ่านการวัดและประเมินผลของชุดวิชา