สัมฤทธิบัตรพิเศษ

jfdkjklfการเปิดการเรียนการสอนหลักสูตรสัมฤทธิบัตรพิเศษ จัดขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เรียนและสอดคล้องกับกิจกรรม เทศกาล ทางพระพุทธศาสนา และได้เพิ่มพูนความรู้ให้แก่ผู้เรียนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  ซึ่งผู้เรียนสามารถลงทะเบียนเรียนได้ตามกำหนดการของหลักสูตร และเมื่อศึกษาจบแล้ว สามารถเทียบโอนความรู้ไปหลักสูตรปกติ อีกทั้งยังช่วยให้ผู้เรียนประหยัดเวลาในการศึกษามากขึ้น โดยเปิด 5 หลักสูตร ดังนี้

1. หลักสูตรบูชาครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย

2. หลักสูตรความจริงของชีวิต ชุดเราคือใคร

3. หลักสูตรกัลยาณมิตรที่โลกต้องการ

4. หลักสูตรคัมภีร์ปฏิรูปมนุษย์

5. หลักสูตรปฐมธรรมเทศนา ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร (เปิดรับสมัคร 1 มกราคม -4 กุมภาพันธ์ 2561)