โครงการ Academy

กกกกกก เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ทัศนศึกษาตามดินแดนพุทธอารยธรรมต่างๆ ร่วมกับการทำกิจกรรมทางการศึกษา โดยในบางโครงการสามารถเทียบโอนประสบการณ์ความรู้ได้ (สอบถามได้ที่คณะกรรมการในแต่ละโครงการ) ในปีการศึกษา 2561 จัดขึ้น 3 โครงการ ได้แก่

1. ธรรมปฏิบัติ  : 16-18 กุมภาพันธ์ 2561

2. กราบนมัสการสังเวชนียสถาน : ประเทศอินเดีย 17-25 กุมภาพันธ์ 2561

3. ตามรอยเส้นทางมหาปูชนียาจารย์  : 24 กุมภาพันธ์ 2561